top of page

Orígen del cognom Viader-Viadé

El cognom Viader és d'orígen català i fins a èpoques recents no s'ha extès a d'altres zones de l'Estat espanyol i de l'estranger. 

Segons GARCÍA CARAFFA (1968) el solar més antic podria ser el de Vilafranca de Conflent, població catalana actualment sota administració francesa. La majoria de les branques actuals, però, semblen provenir d'altres llinatges. 

Concretament el mateix autor cita com a un dels més arrelats el de Galliners (Pla de l'Estany), perfectament datat i documentat des del 1274 amb un total de 23 generacions.

 

El present estudi, però, permet afirmar que sigui quin sigui l'origen remot, , l'origen més immediat de la majoria dels Viader actuals se situa a la comarca de La Selva, on hi destaquen els solars de Sant Miquel de Cladells, Viloví, Riudellots, Anglès i, especialment, Bescanó que ja apareix referenciat en documents de principis del segle XIV.

Al llarg de la història hi ha hagut branques que s'han extingit i d'altres que han canviat d'ubicació. Poblacions on fa cent anys hi vivien Viader, actualment no tenen cap representrant viu del cognom, i d'altres on hi era estrany, avui en dia presenten poblacions estables. Un tercer cas que crida encara més l'atenció, és de poblacions on la colònia que hi va viure fa cent o dos-cents anys, no té relació amb l'actual ja que la primera es va extingir, o va emigrar, i l'actual és fruit d'una o de varies colonitzacions recents.

També es dona el cas de presencies aïllades i sense continuitat de Viader foranis en el sí d'una colònia que no és la seva i la convivència de dues o més branques en una mateixa població. Un cas extrem seria el de la ciutat de Barcelona on al llarg dels últims cent cinquanta anys s'hi detecta la presència de representants de gairebé totes les branques.

bottom of page